ZANZA

Szórakoztatóipar, kultúra, csillagászat, történelem, stb.

 

         Imanuel Velikovszkij
                     és az
               Ütköző világok
 
 
               Immanuel Velikovsky - Ütköző világok               
 
 
 
Imanuel Velikovszkij (1895. jún. 10. - 1979. november 17.)
Születési hely: Vityebszk (Orosz Birodalom, ma: Fehéroroszország)
Halálozás helye: Princetown, New Jersey,  USA (1979. nov.17.)
 
Bolyki Tamás, aki később a Hihetetlen magazin egyik legjobb tollú cikkírója lett, az 1999-ben megjelentetett "A világ leghíresebb világvége jóslatai" című, általa szerkesztett könyv 134. és 135. oldalán ezt írja: "Velikovszkij álláspontja szerint Kr.e. 1502 és 1450 között ez az üstökös kétszer is elhúzott a Föld mellett. Az égi vándor nagy valószínűséggel a Jupiterből szakadt ki és a Nap felé száguldott. Útja során megváltoztatta a Mars pályáját és stabilitását, hatására vesztette el a vörös bolygó légkörét. A Földön is katasztrófa-sorozatot okozott, szökőárak, földrengések és vulkánkitörések képében nagymértékben megváltoztatta a bolygó geográfiáját. Hatalmas szárazföldi területek süllyedtek víz alá, mint Atlantisz és ugyanakkor új földek emelkedtek ki az óceánokból. Teljes volt a káosz. Ezután az üstökös a Föld pályáját elhagyva elveszítette erejét és saját pályára állt a Nap körül. Belőle lett a Vénusz bolygó. Velikovszkij elméletét a csillagászok és a fizikusok kételkedve fogadták, pedig a tudós századunk első felében olyan dolgokat jósolt meg, amelyek mára bizonyossággá váltak. Például, hogy a Jupiter rádióhullámokat bocsát ki magából, a Hold erős mágneses térrel rendelkezik és felszínén karbid és szénhidrogén is található. Az ókori írások mindenesetre Velikovszkiijt igazolják. A Vénusz azték neve csillag, ami füstöl, a görögök lángoló csillagnak  hívták, és egy üstökösből származtatják, a zsidók szerint kezdetben fényétől pusztán a Napé és a Holdé volt erősebb, az asszírok és a kínaiak pedig tüzes sárkányként emlegették... Mindenesetre úgy tűnik, hogy a manapság a szerelem csillagaként emlegetett égitest valaha régen kis híján világvégét okozott az embereknek." Aziro, a Drupal - blog szerzője többek között ezt írja: " A pszichoanalízisen, különösen a Freud-i Ödipusz hősök és Ehnaton pszichoanalitikus vizsgálatain keresztül mélyen beleásta magát a történelembe, különösen a Közel-Kelet ókori történelmébe. Így bukkant rá egy olyan egyiptomi papiruszra, amelyen az Ószövetségi Exodusra (Mózes II. könyve) meglepően hasonlító esemény leírása szerepelt. Ezen a nyomon haladva Velikovszkij az összes fellelhető forrást áttanulmányozta a Föld minden kultúrájából egy aprólékos, 10 éves kutatási projekt keretében. Rengeteg leírást talált nagy természeti katasztrófákról, amelyek lenyűgöző hasonlóságokat mutattak, ezért okot adtak arra a feltételezésre, hogy drámai eseményeknek kellett történnie az egész bolygón. Ez egyértelműen ellentmond a szokásos uniformitarianista elméletnek, amely szerint a Föld  mai képét apró változások hosszú sora alakította ki nagyon hosszú idő alatt, csak olyan folyamatok által, amelyek ma is megfigyelhetők.Ami még ennél is meglepőbb, hogy ezeknek a történelmi katasztrófáknak az idején az általánosan elfogadott ismeretek szerint minden csendes és normális volt. Velikovszkij a globális katasztrófák felfedezése közben arra is rájött, hogy az általánosan elfogadott ősi egyiptomi kronológia néhány évszázadot téved. Részletes, múltat idéző kriminológiai vizsgálattal képes volt rekonstruálni az események valós sorrendjét, valamint egyszerű és egyértelmű megoldást talált sok ismert ellentmondásra. Annak érdekében, hogy ellenőrizze az ókori forrásokból származó eredményeit, Velikovszkij átfogóan tanulmányozta a geológiai, őslénytani és régészeti bizonyítékokat. Ezek az elfogadott tanítások érdekes módon a kutatás szempontjából hasonló következtetésekre vezettek." 
Az Ütköző világok eredeti, angol nyelvű változatát (Worlds in Collision) 1950. április 3-án publikálta a MacMillan Publishers - ez volt a könyv első kiadása. A kiadó azért vállalkozott a könyv megjelentetésére, mert Velikovszkij ígéretet kapott arra a Hayden Planetárium igazgatójától, Gordon Atwatertől,  hogy a könyv megjelenésével egyidőben műsort mutatnak be a könyvre alapozva. Velikovszkij leginkább kritizált és legellentmondásosabb könyve a New York Times bestseller listájára került és 27 hétig ki sem esett a Top 10-ből. A hivatalos tudományos körök azonban annyira elutasítóak voltak a könyvvel szemben, hogy a MacMillan leállította a kiadást és a könyvet 2 hónapon belül átadták a Doubleday-nek.
A könyv feltételezése szerint a Kr.e. 15. század körül a Vénusz a Jupiterből szakadt ki üstökösként vagy üstökösszerű testként és elszáguldott a Föld közelében is (tényleges ütközést nem említ a könyv!). Az újonnan született égitest megváltoztatta a Föld pályáját és hajlásszögét és okozta azokat a természeti katasztrófákat, amelyekről az ősi mitológiák és vallások említést tesznek. Ötvenöt évvel később újra elszáguldott a Föld közelében, egy időre megállította a Föld forgását és további katasztrófákat idézett elő. Majd a Kr.e. 8. és 7. században a Mars bolygó - szintén a Vénusz hatására - megközelítette a Földet, ami újabb zavarokat és katasztrófákat idézett elő. Ezt követően beállt az "égi rend", stabilizálódtak a bolygópályák és a Vénusz fokozatosan "normális" bolygóvá vált. Az említett eseményekből következik, hogy:
1.  A Vénusznak nagyon forrónak kell lennie, mert a fiatal bolygók hőt sugároznak.
2.  A Vénusz bizonyosan gazdag petróleumgázokban és szénhidrogénekben.
3. A Vénusznak a rendkívüli katasztrófák miatt lett abnormális pályája.
Velikovszkij további felvetései az említett eseményekkel kapcsolatban:
1. A Jupiter rádiózajokat bocsát ki.
2. A Föld magnetoszférája eléri a Holdat.
3. A Nap elektromos potenciálja megközelítőleg tíz a tizenkilencediken volt.
4. Az elektromágneses terek kihatnak a Föld forgására.
Velikovszkij ezekre a feltételezésekre az ún. összehasonlító mitológia nevű módszertan használatával jutott. Az egymástól eltérő kultúrák mítoszaiban és írott történelmében keresett egybeeséseket - például India, Kína, Görögország, Róma, Asszíria és Sumer ókori kozmológiai mítoszaiban.  A görög mitológiában például az szerepel, hogy Athéné istennő Zeusz fejéből pattant ki. Velikovszkij Zeuszt a Jupiter bolygóval azonosítja, hiszen a római mitológiában Zeuszt Jupiter helyettesíti. Athénét a Vénusszal azonosítja és kész is a logikai párhuzam: ahogyan Athéné kipattant Zeusz fejéből, úgy szakadt ki a Vénusz a Jupiter testéből. A mítoszokat értelmezve jutott arra a következtetésre, hogy a Vénusz üstökösként dobódott ki a Jupiterből, majd a Naprendszer égitestjeivel való ütközések következtében alakult át az általunk ismert bolygóvá. 
Velikovszkij nézeteit már a könyv megjelenése előtt kifejtette Harlow Shapley csillagásznak írott formában, pld. a Cosmos Without Gravitation (A kozmosz gravitáció nélkül) című pamfletben. A New York Herald Tribune 1946. augusztus 11-i számában közölt egy cikket, amelyben egyfajta recenzió olvasható Velikovszkij megjelenés előtt álló munkájáról. Az itt-ott elhelyezett információmorzsák nyugodtan felfoghatók egyfajta reklámkampánynak is...
A könyvről a Harper's Magazine 1950 januárjában közölt cikket, a Newsweek és a Reader's Digest pedig 1950 márciusában. Két csillagász - a már említett Harlow Shapley és Cecilia Payne-Gaposchkin - kampányba kezdett a megjelenés előtt álló könyv ellen. A tudományos közösség azért is neheztelt a MacMillan kiadóra, mert az álláspontjuk szerint áltudományos  művet a Tudomány kategóriába sorolta be... A tudósok szerint a könyvből kiolvasható égi mechanika nem egyeztethető össze a newtoni égi mechanikával, például az energiamegmaradás és a perdület megmaradásának törvényével. Velikovszkij úgy vélte, hogy az elméletében szereplő bolygómozgások valóban nincsenek összhangban a newtoni mozgástörvényekkel és az általános gravitációval, de ennek az az oka, hogy az említett égitestek mozgását az elektromágneses erők befolyásolták. A tudomány álláspontja szerint azonban az égitestek között ható ilyen erők elhanyagolhatók.
A Velikovszkij-könyv egyik legádázabb kritikusa az amerikai csillagász és asztrobiológus Carl Sagan volt. Sagan szerint Velikovszkijnak az az elképzelése, hogy a Vénusz felhői szénhidrogénekből vagy szénhidrátokból állnak, sem nem eredeti, sem nem helytálló. Sagan szerint a vénuszi szénhidrogén gázok, mint például a petróleumgázok létezésének felvetése - majd elvetése - Rupert Wildttől származik, akire viszont könyvében nem hivatkozik Velikovszkij. A csillagász azt is megjegyzi, hogy a sajtóban tévesen jelent meg az, hogy a Mariner 2 űrszonda szénhidrogéneket fedezett fel a Vénuszon. Sőt, később azt írta, sem a Mariner 2, sem a Vénusz légkörének későbbi vizsgálatai nem találtak bizonyítékot szénhidrogének vagy szénhidrátok jelenlétére. Sagan azt írta, hogy a Vénusz felszíni hőmérsékletét már Velikovszkij elmélete előtt ismerték, ráadásul Velikovszkij félreértette a mechanizmust is. Velikovszkij úgy vélte, a Vénusz hősugárzását a bolygónak a Földdel és a Marssal való közeli találkozója idézte elő. Ugyanakkor a tudomány álláspontja szerint a Vénuszon elszabadult üvegházhatást a bolygó napközelsége okozza, ráadásul nem bocsát ki több hőt, mint amennyit a Naptól kap.  Sagan arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vénusz magas felszíni hőmérsékletét már az Ütköző világok megjelenése előtt megmagyarázta az egyik legjelentősebb csillagászati folyóirat. Carl Sagan hatalmas lendülettel támadta Velikovszkij művét, ám hiába volt maga is Vénusz-kutató, elkövetett egy komoly hibát. A Wkipedia erről így ír: "Sagan munkásságának tudományos megítélése nem volt egyöntetű. Tudományos ismeretterjesztői tevékenységét mindenki támogatta és elismerte., amellyel a hétköznapi emberekhez közelebb vitte a tudományt, és amellyel küzdött az áltudományok ellen. Mindemellett némi aggodalom kísérte néhány félreérthető és néha nem tudományos konszenzuson alapuló megnyilvánulását. Ilyen volt, amikor könyörtelenül ízekre szedte Imanuel Velikovszkij Ütköző világok című vitatott művét, ám érvelésében közben maga is számos hibát vétett. " A Wikipédia szerint Robert Jastrow, a NASA csillagásza bírálta, mert számításai hatásaiban figyelmen kívül hagyták a gravitáció alapvető törvényeit.
 
A Novella kiadó 2000-ben adta ki magyar nyelven a tárgyalt művet. Talán érdemes lenne újra megpróbálni...
 
 Lucasso 
 2017. 05. 21.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 11
Heti: 20
Havi: 276
Össz.: 7 142

Látogatottság növelés
Oldal: Imanuel Velikovszkij és az Ütköző világok
ZANZA - © 2008 - 2020 - lucasso.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »